Hrady a zámky okresu Blansko S-Z

Svitávka - hrad

Zbytky opevněného sídla na osamělém, výrazném a zdaleka viditelném kopci zvaném Hradisko nad obcí.

Pozůstatky nejstaršího opevněného objektu na okrese. Byl vybudován začátkem 12. století na panovníkův popud na ochranu Trstenické stezky a zároveň jako výběrčí stanice mýtného.

Z důvodu velké finanční výhodnosti usilovaly zejména církevní instituce o získání stanice. Až kolem roku 1170 se to podařilo klášteru Hradisko u Olomouce. Z archeologických nálezů je však patrné, že přechodem do církevního majetku opevnění ve 3. čtvrtině 13. století zaniklo.

Na počátku husitských válek bylo pak panství řeholníkům zabaveno a na místě jednoho z nejstarších sídel v oblasti vznikl nejmladší z hradů zde vybudovaných. Ve 20. letech 15. století bylo opevnění Hradisko obehnáno kamennou hradbou, v jejímž středu stála kamenná věž 10 x 11m s palácovou stavbou v pozadí. Stavebníky byli pravděpodobně husité. K opuštění hradu a tím jeho zániku došlo již v polovině 15. století a hrad již poté nebyl nikdy obnoven. Později byl na vrcholu kopce zbudován kostelík, dnes již rovněž v sutinách.

Šebetov - zámek

Zámek v ŠebetověČtyřkřídlý dvoupatrový objekt bývalého zámku.

Základní kámen nové rezidence premonstrátského kláštera byl položen v roce 1688. Projektantem byl s největší pravděpodobností Giovanni Pietro Tencalla, který projektoval mimo jiné například Svatý Kopeček u Olomouce či klášter Velehrad. Kaple zámku byla slavnostně vysvěcena za přítomnosti pražského arcibiskupa roku 1695. Stavba zámku však byla dokončena až dva roky poté.

Podle dochovaných zpráv byl zámek bohatě zdoben freskami a nástropními malbami, a na nádvoří byla umístěna mohutná kašna se soustavou vodotrysků, v parku byla řada soch. V roce 1825 zámek koupil Karel hrabě Strachwitz. V roce 1865 jej kupuje Jan May a od něj pak Moritz svobodný pán Königswarter, který byl příslušníkem významné židovské šlechtické rodiny v Čechách. Tato rodina vlastnila obrovské množství majetku po celé monarchii, měla obchodní styky i se zámořím.

Nynější vzhled hlavní budovy zámku je výsledkem přestaveb z let 1880 - 1885. V témže období byl park přebudován zahradníky ze Schönbrunu. Poslední majitel z rodu Königswarterů prodal zámek švýcarskému občanovi, který v roce 1927 odvezl veškerý zámecký inventář do Švýcarska.

V roce 1945 byl zámek převeden na stát. Byl užíván několikerými majiteli, dnes je tu umístěn Domov důchodců. V letech 1966 - 1971 byly opraveny arkády a omítky. K zámku patří rozsáhlé hospodářské zázemí využívané k bytovým účelům a obecním úřadem. Zámek je veřejnosti nepřístupný.

Trmačov - hrad

Zřícenina trmačovského hraduHrádek se nachází asi 1 km jižně od vsi Hluboké dvory. Byl postaven na pětiboké plošině obklopené příkopem a valem a obehnané obvodovou hradbou.

V pramenech se Trmačov objevuje poprvé v roce 1305, kdy v listinách vystupuje Ondřej "de Termaczevo" - z Trmačova, nejstarší známý předek vladyckého rodu. Pánům z Trmačova hrad patřil až do husitských válek, kdy hrad pravděpodobně v roce 1424 zpustl (Pravděpodobně byl dobyt, pozn. aut.). V roce 1466 byla opuštěná tvrz prodána Janem Babkou ze Senice pánům z Lomnice.

Jedinou dominantou hrádku je v současné době torzo velké válcové věže v severní části zříceniny. Z vnitřní zástavby je možno vysledovat v základech zachovalé zbytky palácové budovy, přistavěné v západním nároží.

Újezd u Černé Hory - hrad

Typické drobné středověké feudální sídlo postavěné na dlouhé úzké ostrožně vybíhající nad potok Lubě asi 500 m západně od vsi. Bylo tvořeno třemi částmi, vzájemně oddělenými dnes nehlubokými příkopy.

Panství Újezd vzniklo ve druhé polovině 13,. století zřejmě oddělením vedlejší větve pánů z Lomnice. Ves byla zřejmě dosti významná, neboť v té době byl vystavěn kostel a roku 1308 je připomínán první známý farář Jakub. O hradu existují jen nepřímé zmínky, když se v listinách objevují páni z Újezdu.

V 70. a 80. letech 14. století přechází většina újezdského panství na pány z Boskovic a hrádek zaniká. Dle situace a povrchových nálezů vypálené mazaniny lze soudit na dřevěnou stavbu zničenou požárem.

Újezd u Kunštátu - hrad

Zbytky jednodílné fortifikace nad potokem Nýrovcem, opevněné příkopem a valem.

Chybějí zde jak náznaky zděných staveb, tak i nálezy keramiky. Jedná se asi o zbytky nedokončeného tzv. kolonizačního provizoria, v pramenech se zmínky o této lokalitě nevyskytují.

Velké Opatovice - zámek

Rozsáhlý komplex zámeckých budov kolem obdélníkového dvora.

Na místě původní malé tvrze dal Jiří Markvart z Věžník kolem roku 1699 postavit vedle staré kamenné tvrze menší barokní zámek. Šlo o malou stavbu s pěti obytnými místnostmi. Dnešní pozdně barokní zámek dal vybudovat roku 1757 Karel Otto hrabě Salm-Neuburg (tato větev držela zámek od roku 1719).

Při budování zámku byla zbořena i stará tzv. horní tvrz, která stávala pravděpodobně na místě dnešního jižního traktu zámku. Současně byl rozšířen park, který dostal svou dnešní podobu.

Roku 1815 získávají panství se zámkem hrabata z Herbersteinu. K dalším stavebním úpravám došlo v polovině 19. století a v letech 1908 - 1911 a 1914 - 1917, kdy vlastníci panství na obytné trakty instalovali nové mansardové střechy a podkrovními světnicemi. Zámek tím získal z větší části svou dnešní podobu.

Za I. světové války byl v zámku zřízen lazaret. Roku 1922 pak pro zadlužení Jindřicha z Herbersteinu se majitelem zámku stalo sdružení agrární strany Svobodné učení selské, které jej v roce 1934 s veškerým příslušenstvím prodalo obecnímu úřadu Velkých Opatovic, který v budově zřídil svoje kanceláře a obecní školu.

V 50. letech byla pro školu v západním traktu postavena tělocvična. V roce 1973 vyhořela větší část jižního křídla, ve kterém byla umístěna škola. V 80. letech byly zrušeny některé byty, na místě bývalých koníren a tělocvičny bylo zřízeno v severním křídle městské kino. Vyhořelé křídlo bylo odstraněno a na jeho místě se koncem 80. let začal budovat nový víceúčelový sál. Nyní je zámek využíván Městským úřadem, bankou a několika podnikateli.