Následující

Masarykova Universita Brno
Filosofická fakulta - historický ústav

Umělecká litina Blanenska,
historie a současnost její výroby
a muzejního uchování

Zpracoval: Jan Nejezchleb

Vedoucí práce: PhDr. Libor Vykoupil

Brno 2000

Prohlašuji, že jsem zpracoval bakalářskou práci samostatně a uvedl veškerou literaturu, která byla nápomocna při jejím vymýšlení a sestavování.

Obsah:

Úvod

Umělecká litina

Nejstarší historie železářství blanenského regionu

Stručná historie adamovského hutnictví a adamovská litina

Počátky železářství v Blansku

Působení Karla Reichenbacha v blanenských železárnách

Úspěchy výrobků blanenských železáren na velkých výstavách

Blanenské železárny po odchodu Karla Reichenbacha

Vývoj výroby litinového zboží v Blansku ve 2. polovině 19. století

Působení Pavla Veverky v Blansku

Výroba litinového zboží v 70. až 90. letech 19. století v Blansku

Secese a její projev v umělecké litině blanenských železáren

První světová válka a blanenské železárny

Založení Družstva železářů v Blansku

Vývoj v blanenských železárnách po 1. světové válce

Blanenské umělecké lití v kontextu 2. světové války a jeho vývoj v poválečném období

Expozice umělecké litiny v Muzeu Blansko

Expozice umělecké litiny v Klamově huti

Vzorníky, ceníky a fotografie blanenské umělecké litiny

Kovolijecká huť v Blansku a Dolní Lhotě

Nejznámější výrobky umělecké a stavební litiny pocházející z Blanska

Kolonády v Mariánských Lázních

Kolonáda a další díla z Blanska v Karlových Varech

Litinový letní pavilón při zámku Hluboká nad Vltavou

Produkce litinových kašen blanenské provenience

Blanenská umělecká litina na území dnešního Rakouska

Tématika zrušení nevolnictví v blanenské umělecké litině

Závěr

Poznámkový aparát

Seznam použitých zkratek, pramenů a literatury

Následující